تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - تشخیص تام بودن عدد
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : شنبه 23 مهر 1390

برنامه : این برنامه عدد ورودی را چک می کند که تام هست یا نه

(عددی تام هست که برابر باشد با مجموع مقسوم علیه های خودش باشد.مانند 6 ، 1+2+3=6 )

 ++C

راهنمای استفاده از این کد

 java script

راهنمای استفاده از این کد

 #C

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

main()
{
int number;
int sum=0;
cout<<"This program checking your number for tom.\nExample 6 Is tom because 1+2+3=6 {6 has 3 divisor (1,2,3)}";
cout<<"\n\nEnter number to progress it : ";
cin>>number;
for(int i=1; i <= number/2 ; i++)
{
if(!(number%i))
sum += i;
}
if (number == sum)
cout<<number<<" Is Tom ";
else cout<<number<<" Is NOT Tom";

getch();
return 0;
}
 
<html>

<head>

<title>divisor</title>

</head>

<script language="javascript" type="text/javascript">

function check(myform)
{
num = eval(myform.txt1.value);
sum = 0;
myform.txt2.value ="";

for (i=1 ;i <= (num/2) ;i++ )
{
if ( (num % i) == 0 )
sum = sum + i;
}
if (sum == num)
myform.txt2.value = num+" is Tom";
else myform.txt2.value=num+"is NOT tom";
}


</script><body>

<form name="form1" >
(Example :6 is tom Because 1+2+3=6 {6 has 3 divisor(1,2,3)}<br>
Enter your number to check it for tom
<input type="text" name="txt1" >
<input type="button" value="Comput" onclick="check(form1)">
<br>
<input type="text" disabled="disabled" name="txt2" >


</form>

</body>

</html>

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int number;
int sum = 0;
lbl2.Text = "";
number = Int32.Parse(textBox1.Text);

for (int i = 1; i <= number / 2; i++)
{
if ((number % i) == 0)
sum += i;
}
if (number == sum)
lbl2.Text= " Is Tom ";
else lbl2.Text = " Is NOT Tom";

}
}
}می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه تشخیص اعداد تام، سورس کد برنامه تشخیص اعداد تام به زبان سی ++، سورس کد برنامه تشخیص اعداد تام به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه تشخیص اعداد تام به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه تشخیص اعداد تام به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد برنامه تشخیص اعداد تام به زبان c#، سورس کد برنامه تشخیص اعداد تام به زبان c++، سورس کد برنامه تشخیص اعداد تام به زبان java script،
ارسال توسط
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ