تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - پیدا کردن اعداد اول
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : جمعه 22 مهر 1390
برنامه: تمام اعداد اولی که کوچکتر از عدد خوانده شده از ورودی باشد پیدا می کند

 ++c

راهنمای استفاده از این کد

 java script

راهنمای استفاده از این کد

 #c

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

main()
{
int number;
int counter;
cout<<"enter number :";
cin>>number;

for(int j=2;j <= number;j++)
{
counter = 0;
for(int i=2; i <= j/2 ; i++)
{
if(!(j%i))
counter++;
}
if (!counter)
cout<<j<<",";
}

getch();
return 0;
}
 
<html>

<head>

<title>findprime</title>

</head>

<script language="javascript" type="text/javascript">

function findPrime(myform)
{
num = eval(myform.txt1.value);
myform.txt2.value="";

for (j=2;j <= num ;j++ )
{
count = 0;
for (i=2 ;i <= (j/2) ;i++ )
{

if ( (j % i) == 0 )
count++;

}
if (!count)
myform.txt2.value =myform.txt2.value+ j +",";
}
}


</script><body>

<form name="form1" >
Enter number :
<input type="text" name="txt1" >
<br>
<input type="text" disabled="disabled" name="txt2" >

<input type="button" value="Comput" onclick="findPrime(form1)">
</form>

</body>

</html>

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i,j;
int counter;
int number = Int32.Parse(txtnum.Text);

lbl1.Text = "result :";
for(j =2; j<= number;j++)
{
counter = 0;
for (i = 2; i <= j / 2; i++)
{
if ((j % i) == 0)
counter++;
}
if (counter == 0)
lbl1.Text = lbl1.Text +j+",";
}
}
}
}می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه پیدا کردن تمام اعداد اول کوچکتر از عدد خوانده شده، سورس کد برنامه پیدا کردن تمام اعداد اول کوچکتر از عدد خوانده شده به زبان سی ++، سورس کد برنامه پیدا کردن تمام اعداد اول کوچکتر از عدد خوانده شده به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه پیدا کردن تمام اعداد اول کوچکتر از عدد خوانده شده به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه پیدا کردن تمام اعداد اول کوچکتر از عدد خوانده شده به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد برنامه پیدا کردن تمام اعداد اول کوچکتر از عدد خوانده شده به زبان c++، سورس کد برنامه پیدا کردن تمام اعداد اول کوچکتر از عدد خوانده شده به زبان c#، سورس کد برنامه پیدا کردن تمام اعداد اول کوچکتر از عدد خوانده شده به زبان java script،
ارسال توسط
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ