تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - مقسوم علیه های یک عدد
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 مهر 1390

برنامه: پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد و تعداد آنها

 ++c

راهنمای استفاده از این کد

 java script

راهنمای استفاده از این کد

 #c

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

main()
{
int number;
int counter = 1;
cout<<"enter number to progress it's divisor:";
cin>>number;
cout<<"\n\ndivinde =";
for(int i=1; i <= number/2 ; i++)
{
if(!(number%i))
{
cout<<i<<",";
counter++;
}
}
cout<<number;
cout<<"\nnumber "<<number<<" has "<<counter<<" divisor.";

getch();
return 0;
}
 
<html>

<head>

<title>divisor</title>

</head>

<script language="javascript" type="text/javascript">

function finddiv(myform)
{
num = eval(myform.txt1.value);
count = 1;
i = 1

for (i=1 ;i <= (num/2) ;i++ )
   {

if ( (num % i) == 0 )
{
myform.txt2.value =myform.txt2.value +i+", ";
count++;
}
}
myform.txt2.value =myform.txt2.value + num;
myform.txt3.value=count ;
}


</script>
<body>

<form name="form1" >
Enter your number to find it's divisor
<input type="text" name="txt1" >
<br>
this number has <input type="text" name="txt3" disabled="disabled"> divisor.
<br>
divisor is : <input type="text" disabled="disabled" name="txt2" >

<input type="button" value="Comput" onclick="finddiv(form1)">
</form>

</body>

</html>


 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

int i;
int counter = 1;
int number = Int32.Parse(txtnum.Text);

lbl1.Text = "divisor is :";

for (i = 1; i <= number / 2; i++)
{
if ((number % i) == 0)
{
lbl1.Text = lbl1.Text + i + ",";
counter++;
}
}

lbl1.Text = lbl1.Text + number;
lbl2.Text = number + " Has "+counter+" Divide";

}
}
}می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: برنامه پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد، برنامه پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان سی ++، برنامه پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان سی پلاس پلاس، برنامه پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان سی شارپ، برنامه پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان جاوا اسکریپت، برنامه پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبانc++، برنامه پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان c#، برنامه پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان java script، سورس کد پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان، سورس کد پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان سی ++، سورس کد پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان سی شارپ، سورس کد پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان c#، سورس کد پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان c++، سورس کد پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد به زبان java script،
ارسال توسط
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ