تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - زوج و فرد بودن اعداد
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 19 مهر 1390

     برنامه : مشخص کردن زوج یا فرد بودن اعداد


 ++c

راهنمای استفاده از این کد

 java script

راهنمای استفاده از این کد

 #c

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

int even;
int odd;

void checknum(int number)
{
if ((number % 2) == 0)
{
cout<<number<<" is even.\n";
even++;
}
if ((number % 2) != 0)
{
cout<<number<<" is odd.\n";
odd++;
}
}

int main()
{
int num;
cout<<"\npress {a...Z} TO 'FINISH'.";
cout<<"\n enter your number :";
while( cin>>num )
{
checknum(num);
}
cout<<"you enter "<<even<<" number even and "<<odd<<" number odd";
getch();
return 0;
}
 <html>

<head>

<title>evenORodd</title>


</head>
<script language="javascript" type="text/javascript">
function run(myform)
{

len = eval(myform.txtsize.value)

if( len > 0 )
{
nw = window.open("","EvenOrOdd")
nw.document.writeln("<html><head><title>compute even or odd number<\/title>")
nw.document.writeln("<script language='javascript' type='text/javascript'>")
nw.document.writeln("function runmax(myform1)")
nw.document.writeln("{")
nw.document.writeln("remain = 0")
nw.document.writeln("even = 0")
nw.document.writeln("odd = 0")

for (j=1;j<=len;j++)
{
nw.document.writeln("remain = ((eval(myform1.num"+ j +".value) % 2) == 0 ) ? even++ : odd++ ")
}

nw.document.writeln("alert('There Is '+even+' Number Even and '+odd+' Number Odd')")
nw.document.writeln("}")
nw.document.writeln("<\/script>")
nw.document.writeln("<\/head><body>")
nw.document.writeln("<form name='form2'>")

for (i=1 ;i<=len ; i++)
{
nw.document.write("<br>number &nbsp" + i +": <input type='text' name= num"+ i+">")
}
nw.document.write("<input type='button' value='compute' onclick='runmax(form2)'>")
nw.document.write("<\/form>")
nw.document.write("<\/body><\/html>")
}else alert("You most Enter a Number")

}
</script>
<body>
<form name="form1">
how much number you want to comput:&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txtsize">
<input type="button" value="create" onclick="run(form1)">
</form>

</body>

</html>
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
int remain;
int even = 0;
int odd = 0;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (txt1.Text == "") MessageBox.Show("you most enter a number");
else
{
remain = ((Int32.Parse(txt1.Text) % 2 == 0)) ? even++ : odd++;
lbl2.Text = ("even number :" + even);
lbl3.Text = (" odd number :" + odd);
lbl4.Text = (lbl4.Text + "," + txt1.Text);
txt1.Clear();

}
}
}
}می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: برنامه تشخیص زوج و فرد بودن اعداد، برنامه تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان سی ++، برنامه تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان سی پلاس پلاس، برنامه تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان سی شارپ، برنامه تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان جاوا اسکریپت، برنامه تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان c++، برنامه تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان c#، برنامه تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان java script، سورس کد تشخیص زوج و فرد بودن اعداد، سورس کد تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان سی ++، سورس کد تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان سی شارپ، سورس کد تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان c++، سورس کد تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان c#، سورس کد تشخیص زوج و فرد بودن اعداد به زبان java script، سورس کد و برنامه ی تشخیص زوج و فرد بودن اعداد و تعداد انها،
ارسال توسط
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ