تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - جست و جوی خطی
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 28 آذر 1390

برنامه: بررسی وجود داشتن یا نداشتن عدد ورودی در آرایه


الگوریتم:

در این روش تک تک خانه های آرایه را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا عدد مورد نظر (obj) در آن وجود دارد یا خیر.


int linear_search(int arr[],int arrsize, int obj)
{
         for(int i=0;i<arrsize;i++)
         {
                 if(arr[i] == obj)  
                 {
                         return i;
                 }
         }
          return (-1);
}

توسط دستورات بالا جست و جو انجام می شود که در صورت یافتن، مکان قرار گیری عنصر در آرایه( i )، و اگر هم عنصر مورد نظر یافت نشد مقدا 1- را بر می گرداند


*در دو برنامه سی شارپ و جاوااسکریپت ، تابع ، ابتدا آرایه ی ورودی را به یک آرایه از اعداد تبدیل می کند سپس توسط دستورات فوق ، عمل جست و جو را انجام می دهد.

آرایه ورودی باید بدون هیچ گونه فاصله ای به  این صورت وارد شود که بعد از هر عدد یک علامت کاما (  , ) قرار بگیرد.

مانند:

1,5,6,88,52,101,23,25,12,1,47,7,8,


 برنامه ی جست و جوی خطی به زبان ++C
 //Writed By barnamenevisi-ccj.mihanblog.com

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

#define size 10


int linear_search(int arr[],int arrsize, int obj)
{
    for(int i=0;i<arrsize;i++)
   {
      if(arr[i] == obj)  
      {
           return i;
       }
   }
   return (-1);
}

main()
{
int test[size]={2,6,4,8,3,5,9,7,1,0};
int object;
int result;

 cout<<"\n\nEnter Number to search it : ";
cin>>object;

result = linear_search(test,size,object);
if ( result == -1)
{
cout<<"\nNot Find :( .";
}
else{
cout<<"\nItem Founded in element "<<result+1<<" .";
}

getch();
return 0;
}


   برنامه ی جست و جوی خطی به زبان #C 
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
//...................................................................................
int linear_search(string test,string objsearch)
{

   int i = 0;
   int test2size = 0;
   int obj = Int32.Parse(objsearch);

   for (i = 0; i < txt1.TextLength; i++)
         if (test[i] == ',')
                test2size++;

   int[] test2 = new int[test2size];
   test2size = 0;

   for (i = 0; i < txt1.TextLength; i++)
   {

        if (test[i] != ',')
             test2[test2size] = test2[test2size] * 10 + Int32.Parse(test[i].ToString());
       else test2size++;

   }


    for(i=0;i<test2size;i++)
   {
          if(test2[i] == obj)  
          {
                  return i;
          }
   }
   return (-1);

}

//..............................................................
public void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

int result = linear_search(txt1.Text , txt2.Text);


if (result == -1)
MessageBox.Show("Not Found");
else MessageBox.Show("Item Founded in element " + (result+1));

}
}
}


   برنامه ی جست و جوی خطی به زبان JavaScript
 <%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<script language="javascript" type="text/javascript">
//.......................................................................
function run(myform)
{

  var i = 0;
  var test = myform.txtnum.value;
  var test2size = 0;
  var object=eval(myform.search_obj.value)

 //start incoding char Array test to int Array test2. (example:5,3,1,2,6,4,2,(char) to 5,3,1,2,6,4,2(int))
  for (i = 0; i < myform.txtnum.value.length; i++)
  {

      if (test.charAt(i) == ',')
     {
           test2size++;
       }

  }

  var test2 = new Array(test2size);
  test2size = 0;
  test2[test2size]=0;
  for (i = 0; i < myform.txtnum.value.length; i++)
  {

        if (test.charAt(i) != ',')
        {

                  test2[test2size] = ((test2[test2size] * 10) + parseInt(test.charAt(i)));
         }
         else
         {
                    test2size++;
                    test2[test2size]=0;
         }
  }
 //end incoding

  //Search object in test2 array
 for(i=0;i<test2size;i++)
  {
        if(test2[i] == object)
        {
                 alert("Find Your Number In Element "+(i+1)+" .")
         }
  }
  alert("Not Find :(")

}

</script>
<body>
<form name="form1">

Enter number's (Array for Example:"5,6,3,4,2,3,".without "" and Any Space):<br>

<input type="text" name="txtnum"><br>

Enter Number to search below.<br>
<input type="text" name="search_obj">
<input type="button" value=" Linear Search " onClick="run(form1)">
</form>
</body>
</html>می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه جست و جوی خطی، سورس کد برنامه جست و جوی خطی به زبان سی++، سورس کد برنامه جست و جوی خطی به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه جست و جوی خطی به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه جست و جوی خطی به زبان جاوااسکریپت، سورس کد برنامه جست و جوی خطی به زبان c++، سورس کد برنامه جست و جوی خطی به زبان c#، سورس کد برنامه جست و جوی خطی به زبان javascript، سورس کد برنامه linear search، سورس کد برنامه linear search به زبان c++، سورس کد برنامه linear search به زبان c#، سورس کد برنامه linear search به زبان javascript، سورس کد برنامه linear search به زبان سی++، سورس کد برنامه linear search به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه linear search به زبان جاوااسکریپت،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ