تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - محاسبه سینوس
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 آبان 1390
برنامه: یک عدد بر حسب درجه را گرفته و سینوس آن را محاسبه می کند

الگوریتم:

با توجه به سری فوق

 1 - با استفاده از توابع محاسبه ی توان و فاکتوریل که قبلا نوشته شده(کد سی++ و سی شارپ)

یا

2 - به طور مستقیم و بدون استفاده از تابع( کد جاوااسکریپت)


 ++C

راهنمای استفاده از این کد

 JavaScript

راهنمای استفاده از این کد

 #C

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<iomanip.h>

float fact(int x)
{
float fact=1;
for(int i=2; i<=x ; i++)
fact = fact * i;

return fact;


}
float power(float num,int pow)
{
float result=1;
int p=1;

if (pow < 0)
p = pow * -1;
else p = pow;

for( int i=0; i<p ;i++)
result = result * num;

if (pow < 0)
result = 1 / result;
return result;

}
main()
{
float x,xtemp, r, s1 = 0, s2 = 1;
int i = 3, k = -1;

cout<<"--->This Program Compute sin(x) . x is degree and is NOT radians.";
cout<<"\n\nEnter number(degree) : ";
cin>>x;xtemp=x*(3.14/180);//change degree to radians
s2=xtemp;
do
{
s1 = s2;
s2 = s2 +(k * (power(xtemp,i)/fact(i)));
i=i+2;
k=-k;
r=(s1>s2)?s1-s2:s2-s1;
} while (r > 0.0001);

cout<<"\n\nsin("<<x<<") = "<<s2;
getch();
return 0;

}

 <%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function sinoos(myform)
{
s1 = 0.0;s2 = 1.0;
i = 3;sign = -1;fact=1;

x=eval(myform.txt1.value);
//change degree to radians
xtemp = x*(3.14/180);

s2=xtemp;
power=xtemp;
do
{
s1 = s2;
power=power*(xtemp*xtemp);
fact=fact*i*(i-1);
s2 = s2 +( sign * (power/fact));
sign = -sign;
i=i+2;
r=(s1>s2)?s1-s2:s2-s1;
} while (r > 0.000001);
alert("Sin("+x+") = "+s2);
}//end sinoos

</script>
<body>
<form name="form1" >
Enter Number&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txt1"><br>
<input type="button" value="run" onClick="sinoos(form1)"></form>
</body>
</html>

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
float fact(int x)
{
int f = 1;

for (int i = 2; i <= x; i++)
f = f * i;
return f;


}
float power(float x, int pow)
{
float result = 1, p;


if (pow < 0)
p = pow * -1;
else p = pow;

for (int i = 0; i < p; i++)
result = result * x;

if (pow < 0)
result = 1 / result;

return result;

}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
float x, xtemp, r, s1 = 0, s2 = 1, pi = 3.14F;
int i = 3, k = -1;
x = Int32.Parse(textBox1.Text);
xtemp = x * (pi / 180);//change degree to radians
s2 = xtemp;
do
{
s1 = s2;
s2 = s2 + (k * (power(xtemp,i) / fact(i)));
i = i + 2;
k = -k;
r = (s1 > s2) ? s1 - s2 : s2 - s1;
} while (r > 0.00001);
MessageBox.Show("sin(" + x + ")= " + s2, "Show Result", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}
}
}
می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه محاسبه سینوس، سورس کد برنامه محاسبه سینوس به زبان سی++، سورس کد برنامه محاسبه سینوس به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه محاسبه سینوس به زبان جاوااسکریپت، سورس کد برنامه محاسبه سینوس به زبان c++، سورس کد برنامه محاسبه سینوس به زبان c#، سورس کد برنامه محاسبه سینوس به زبان javascript، سورس کد برنامه محاسبه sin، سورس کد برنامه محاسبه sin به زبان سی++، سورس کد برنامه محاسبه sin به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه محاسبه sin به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه محاسبه sin به زبان جاوااسکریپت، سورس کد برنامه محاسبه sin به زبان c++، سورس کد برنامه محاسبه sin به زبان c#، سورس کد برنامه محاسبه sin به زبان javascript،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ