تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - محاسبه کسینوس
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 آبان 1390
برنامه: عدد وارد شده بر حسب درجه را گرفته و کسینوس آن را محاسبه می کند

الگوریتم:

از سری فوق که برای محاسبه کسینوس هست استفاده می کنیم.

راه حل اول:

با استفاده از توابع محاسبه توان و فاکتوریل که قبلا نوشته ایم(کد سی++ و سی شارپ)

راه حل دوم:

بدون استفاده از تابع و محاسبه مستقیم(کد جاوا اسکریپت)


 ++C

راهنمای استفاده از این کد

 JavaScript

راهنمای استفاده از این کد

 #C

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<iomanip.h>

float fact(int x)
{
float fact=1;
for(int i=2; i<=x ; i++)
fact = fact * i;

return fact;


}
float power(float num,int pow)
{
float result=1;
int p=1;

if (pow < 0)
p = pow * -1;
else p = pow;

for( int i=0; i<p ;i++)
result = result * num;

if (pow < 0)
result = 1 / result;
return result;

}
main()
{
float x,xtemp, r, s1 = 0, s2 = 1;
int i = 1, k = -1;

cout<<"--->This Program Compute Cos(x) . x is degree and is NOT radians.";
cout<<"\n\nEnter number(degree) : ";
cin>>x;


xtemp=x*(3.14/180);//change degree to radians
do
{
s1 = s2;
s2 = s2 +(( power(k,i)) * (power(xtemp,2*i)/fact(2*i)));
i=i+1;
r=(s1>s2)?s1-s2:s2-s1;
} while (r > 0.0001);

cout<<"\n\nCos("<<x<<") = "<<s2;

getch();
return 0;
}

 <%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function cosinoos(myform)
{
s1 = 0.0;s2 = 1.0;
i = 2;sign = -1;
power=1;fact=1;
x=eval(myform.txt1.value);
//change degree to radians
xtemp = x*(3.14/180);
do
{
s1 = s2;
power=power*(xtemp*xtemp);
fact=fact*i*(i-1);
s2 = s2 +( sign * (power/fact));
sign = -sign;
i=i+2;
r=(s1>s2)?s1-s2:s2-s1;
} while (r > 0.000001);
alert("Cos("+x+") = "+s2);
}//end cosinoos

</script>
<body>
<form name="form1" >
Enter Number&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txt1"><br>
<input type="button" value="run" onClick="cosinoos(form1)"></form>
</body>
</html>

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
float fact(int x)
{
int f = 1;

for (int i = 2; i <= x; i++)
f = f * i;
return f;


}
float power(float x, int pow)
{
float result = 1, p;


if (pow < 0)
p = pow * -1;
else p = pow;

for (int i = 0; i < p; i++)
result = result * x;

if (pow < 0)
result = 1 / result;

return result;

}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
/*This Program Compute Cos(x) .
x is degree and is NOT radians.*/
float x, xtemp, r, s1 = 0, s2 = 1, pi = 3.14F;
int i = 1, k = -1;
x = Int32.Parse(textBox1.Text );
xtemp = x*(pi/180);//change degree to radians
do
{
s1 = s2;
s2 = s2 +(( power(k,i)) * (power(xtemp,2*i)/fact(2*i)));
i=i+1;
r=(s1>s2)?s1-s2:s2-s1;
}while(r > 0.00001);
MessageBox.Show("Cos(" + x + ")= " + s2, "Show Result", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}
}
}

می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه محاسبه کسینوس، سورس کد برنامه محاسبه کسینوس به زبان سی++، سورس کد برنامه محاسبه کسینوس به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه محاسبه کسینوس به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه محاسبه کسینوس به زبان جاوااسکریپت، سورس کد برنامه محاسبه کسینوس به زبان c++، سورس کد برنامه محاسبه کسینوس به زبان c#،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ