تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - سری فیبوناچی
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 19 آبان 1390
برنامه : محاسبه جملات سری فیبوناچی و مجموع آنها
 ++C

راهنمای استفاده از این کد

 Javascript

راهنمای استفاده از این کد

 #C

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>


main()
{
int x1=1,x2=1,x3,n,sum=0;
cout<<"how much object of Fibonacci series want to find?\nenter here : ";
cin>>n;
cout<<","<<x1<<","<<x2;
for(int i=3; i<=n;i++)
{

x3=x2+x1;
x1=x2;
x2=x3;
sum = sum + x3;
cout<<","<<x3;
}
cout<<"\n Result = "<<sum;

getch();
return 0;
}

 <html>

<head>

<title>fibonacci</title>

</head>
<script language="javascript" type="text/javascript">

function run(myform)
{
num = eval(myform.txtnum1.value);

x1=1;
x2=1;
x3=0;
sum=0;

output = "1,1";
for(i=3; i<=num;i++)
{

x3=x2+x1;
x1=x2;
x2=x3;
sum = sum + x3;
output = output+","+x3;
}
output = output + "\n Result is :"+sum;
alert(output);
}

</script>
<body >

<form name="form1">
Find&nbsp;&nbsp; <input type="text" name="txtnum1" >&nbsp;&nbsp;of Fibonacci series.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<input type="button" onClick="run(form1)" value="Run">
</form>

</body>

</html>

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int x1 = 1, x2 = 1, x3, n, sum = 0;
n = Int32.Parse(textBox1.Text);
lbl1.Text=lbl1.Text+x1+","+x2;
for (int i = 3; i <= n; i++)
{

x3 = x2 + x1;
x1 = x2;
x2 = x3;
sum = sum + x3;
lbl1.Text=lbl1.Text+","+x3;
}
lbl2.Text= lbl2.Text+sum;
}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
lbl1.Text = "Result :";
lbl2.Text = "sum :";
}

}
}
می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه فیبوناچی، سورس کد برنامه فیبوناچی به زبان سی++، سورس کد برنامه فیبوناچی به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه فیبوناچی به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه فیبوناچی به زبان جاوااسکریپت، سورس کد برنامه فیبوناچی به زبان c++، سورس کد برنامه فیبوناچی به زبان c#، سورس کد برنامه فیبوناچی به زبان javascript، سورس کد برنامه fibonacci، سورس کد برنامه fibonacci به زبان c++، سورس کد برنامه fibonacci به زبان c#، سورس کد برنامه fibonacci به زبان javascript،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ