تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - محاسبه ب م م
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 28 مهر 1390
برنامه: محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد
 ++C java script #c
 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

main()
{
int num1,num2;
int r;

cout<<"This Program Compute B.m.m number";
cout<<"\n\nNote: your first number most be larger then second number";
cout<<"\nEnter number 1: ";
cin>>num1;
cout<<"And number 2 : ";
cin>>num2;
if(num2 <= num1)
{
do{
r = num1 % num2;
num1 = num2;
num2= r;
}while(r != 0);
cout<<"B.m.m = "<<num1;
}
else
cout<<"\n\nyour first number most be larger then second number";

getch();
return 0;
}
 <html>

<head>

<title>محاسبه ب م م</title>

</head>
<script language="javascript" type="text/javascript">

function bmm(myform)
{
num1 = eval(myform.txtnum1.value);
num2 = eval(myform.txtnum2.value);

if (num1 >= num2)
{
r = 0;

do
{
r = num1 % num2;
num1 = num2;
num2 = r;
}
while ( r != 0);
alert("ب م م دو عدد "+myform.txtnum1.value+" و "+myform.txtnum2.value+"برابر است با "+ num1);
}
else alert("عدد اول باید بزرگتر از عدد دوم باشد")
}
</script>
<body dir="rtl">

<form name="form1">
عدد اول&nbsp;&nbsp; <input type="text" name="txtnum1" >
<input type="button" onclick="bmm(form1)" value="محاسبه ب م م"><br>
عدد دوم&nbsp;&nbsp; <input type="text" name="txtnum2" >&nbsp;(توجه: عدد دوم باید کوچکتر از عدد اول باشد)<br>

</form>

</body>

</html>
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int num1, num2;
int r;
num1 = Int32.Parse(txt1.Text);
num2 = Int32.Parse(txt2.Text);

if (num2 <= num1)
{
do
{
r = num1 % num2;
num1 = num2;
num2 = r;
} while (r != 0);
MessageBox.Show("Bmm is " + num1);
}
else
MessageBox.Show("your first number most be larger then second number");

}
}
}می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه محاسبه ب م م، سورس کد برنامه محاسبه ب م م به زبان سی ++، سورس کد برنامه محاسبه ب م م به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه محاسبه ب م م به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه محاسبه ب م م به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد برنامه محاسبه ب م م به زبان c++، سورس کد برنامه محاسبه ب م م به زبان c#، سورس کد برنامه محاسبه ب م م به زبان java script، سورس کد برنامه محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک، سورس کد برنامه محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک به زبان سی ++، سورس کد برنامه محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد برنامه محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک به زبان c++، سورس کد برنامه محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک به زبان c#، سورس کد برنامه محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک به زبان java script،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ