تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - پیدا کردن اعداد تام
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 25 مهر 1390
برنامه : تمام اعداد تام کوچکتر از عدد ورودی را پیدا می کند

 ++c

راهنمای استفاده از این کد

 java script

راهنمای استفاده از این کد

 #c

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

main()
{
int number;
int sum=0;

cout<<"This program checking your number for tom.\nExample 6 Is tom because 1+2+3=6 {6 has 3 divisor (1,2,3)}";
cout<<"\n\nThis program try to fand all tom number that they are smaller then your entered";
cout<<"\n\nenter number: ";
cin>>number;
for(int j=1;j<= number;j++)
{
sum = 0;
for(int i=1; i <= j/2 ; i++)
{
if(!(j%i))
sum += i;
}
if (j == sum)
cout<<j<<",";

}

getch();
return 0;
}
 
<html>

<head>

<title>divisor</title>

</head>

<script language="javascript" type="text/javascript">

function check(myform)
{
num = eval(myform.txt1.value);

myform.txt2.value ="";
for (j=1 ;j<=num ;j++ )
{
sum = 0;
for (i=1 ;i <= (j/2) ;i++ )
{
if ( (j % i) == 0 )
sum = sum + i;
}
if (sum == j)
myform.txt2.value = myform.txt2.value +j+",";
}
}


</script>

<body dir="rtl">
<font face="Tahoma">
<form name="form1" >
عدد تام: عددی تام هست که برابر باشد با مجموع مقسوم علیه های خودش.<br> مانند 6 که برابر 1+2+3 می باشد
<br>
عدد را اینجا وارد کنید
<input type="text" name="txt1" >
<input name="btn1" type="button" value=" تمام اعداد تام کوچکتر از عدد وارد شده ره بیاب " onclick="check(form1)" >
<br>
نتایج را مشاهده کنید
<input type="text" disabled="disabled" name="txt2" >


</form>
</font>
</body>

</html>

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int number = Int32.Parse(textBox1.Text);
int sum;
for (int j = 1; j <= number; j++)
{
sum = 0;
for (int i = 1; i <= j / 2; i++)
{
if ((j % i) == 0)
sum += i;
}
if (j == sum)
lbl2.Text= lbl2.Text + j +",";
}

می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه پیدا کردن اعداد تام کوچکتر از ورودی، سورس کد برنامه پیدا کردن اعداد تام کوچکتر از ورودی به زبان سی ++، سورس کد برنامه پیدا کردن اعداد تام کوچکتر از ورودی به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه پیدا کردن اعداد تام کوچکتر از ورودی به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه پیدا کردن اعداد تام کوچکتر از ورودی به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد برنامه پیدا کردن اعداد تام کوچکتر از ورودی به زبان c++، سورس کد برنامه پیدا کردن اعداد تام کوچکتر از ورودی به زبان c#، سورس کد برنامه پیدا کردن اعداد تام کوچکتر از ورودی به زبان java script،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ